لیست پروژه ها

پروژه های در دست اجرا

نام و تلفن کارفرما

متراژ

1-باغ موزه بانک مرکزی

شرکت تهران گروه – آقای مهندس صابری 2-22269141

 160000 متر مربع

2-بیمارستان مغز و اعصاب پرفسور سمیعی

موسسه خیریه متوسلین به امام رضا – آقای مهندس جنابی-44716971

 120000 متر مربع

3-بیمارستان 220 تخت خوابی رازی قائم شهر

شرکت توسعه ابنیه فنی آقای مهندس خلیل الهی 6-88727834

 20000 مترمربع

4-مجتمع مسکونی باغ بهشت بلوک C5

شرکت دایسا-آقای مهندس مهرزاد-22867392

 14000 مترمربع

5-ایستگاه های مترو Q3.R.S3

شرکت آبسا گنو آقای مهندس نخعی 26313400

2000مترمربع

6-پروژه ادرای خیابان ناوک

آقای مهندس نعیمی 5-88882944

2000 مترمربع

7-پروژه تجاری و اداری ولیعصر

آقای مهندس توکلی 22712007

12000 مترمربع

8-پروژه مسکونی آسیا سازه

آقای مهندس خامصی 40-88886839

7000 مترمربع

9-ساختمان اداری تجاری توسعه سینا

 88103960-4

14000 مترمربع

10- و تعدادی پروژه های مسکونی و فروشگاهی دیگر