سقف های ثابت

سقف های ثابت

سقف‌های ثابت از یک سری زیرسازی گالوانیزه اتصال یافته به سقف تشکیل شده که پانل‌های گچی به این سازه‌ها پیچ شده و سپس درزگیری میگردد و در دو نوع تیپ A و B اجرا میگردد